Kierownik budowy

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji o treści : „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym cv i dokumentach dołączonych, wykraczających poza katalog danych z art. 221 Kodeksu pracy, przez CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika budowy,  jak i przyszłych rekrutacji prowadzonych w Spółce przez okres najbliższych 6 miesięcy*, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm., zwane RODO), oraz jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,  to zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.”

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1 ze zm., zwane RODO), Administrator informuje o tym, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONSTRIM Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 98A, 15-680 Białystok, nr KRS 0000831250, NIP 9662137607. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: biuro@constrim.pl oraz listownie na adres siedziby.
2. Pani/Pana dane osobowe (zawarte w przesłanym CV oraz dokumentach dołączonych) przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę) pracowników, w tym przede wszystkim w celu:
-kontaktowania się z kandydatem w sprawach dotyczących danej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych, jeśli kandydat wyraził zgodę,
-prowadzenia akt osobowych kandydatów oraz teczek spraw kandydatów przez CONSTRIM Grupa Budowana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
-archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz udzielona Administratorowi poprzez przesłanie CV zgoda – art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO, jak również jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO -to art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Spółki, usługodawcy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest czasem trwania rekrutacji oraz okresem archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia rekrutacji w przyszłości, dane przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od ich pozyskania.
7. Ma Pani/Pan prawo do:
-żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
-usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
-przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie Pani/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacjach, jeśli kandydat wyraził zgodę).

Zakres obowiązków

 • nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości, terminowości i przestrzegania przepisów BHP
 • kontrolowanie zgodności przebiegu robót z harmonogramem budowy
 • nadzór nad prowadzeniem prac przez podwykonawców
 • sporządzanie zapytań ofertowych do podwykonawców na poszczególne zakresy robót
 • raportowanie postępów w realizacji projektów
 • zamawianie materiałów budowlanych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe budowlane – specjalność budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane
 • uprawnienia budowlane - specjalność konstrukcyjno-budowlana
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów BHP
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • znajomość programów: MS Office, AutoCad
 • sumienność, precyzja, odpowiedzialność, skrupulatność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole
 • zdolność szybkiego uczenia się

Oferujemy

 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • praca w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju umiejętności
 • możliwość zdobycia praktyk do uprawnień budowlanych
 • praca w młodym i przyjaznym zespole

Co musisz zrobić ? Wyślij CV na adres biuro@constrim.pl i daj nam chwilę na zapoznanie się z dokumentami.