Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu opisującego na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane dane osobowe użytkowników serwisu https://constrim.pl/, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Spółka przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasz serwis, dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy serwisu czuli się komfortowo i bezpiecznie, a proces przetwarzania danych osobowych był transparentny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. nie zabiega o identyfikację użytkowników strony internetowej https://constrim.pl/, używając pliki cookie w niezbędnym zakresie.

Spis treści

 1. Definicje
 2. Informacje o administratorze danych
 3. Zakres przetwarzanych danych
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych
 5. Okresy przetwarzania danych
 6. Prawa podmiotów danych
 7. Sposoby realizacji praw
 8. Odbiorcy danych
 9. Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o.
 10. Informacje dotyczące Serwisu
 11. Mechanizm Cookies na stronie internetowej https://constrim.pl/
 12. Zabezpieczenia danych osobowych
 13. Postanowienia końcowe
 1. Definicje

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://constrim.pl/polityka-prywatnosci/.
Serwis – strona internetowa https://constrim.pl/.
Użytkownik – osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzane są co najmniej w jednym celu wskazanym w Polityce;
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Przetwarzanie –  operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 1. Informacje o administratorze danych

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Krakowska 4 lok. U5, 15-875 Białystok, nr KRS 0000831250, NIP 9662137607. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: biuro@constrim.pl oraz listownie na adres siedziby, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

 1. Zakres przetwarzanych danych

W zależności od formy kontaktu z CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., prowadzącą serwis https://constrim.pl/, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., tj: imię i nazwisko, nazwa Użytkownika, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, inne dane związane z realizacją usługi.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:

W zależności od przypadku i celu przetwarzania, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

 1. Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, dokumentacji księgowej, wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Prawa podmiotów danych

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, mogą Państwu przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Sposoby realizacji praw

Zgłoszenia żądania realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych można dokonywać listownie na adres: ul. Krakowska 4 lok. U5, 15-875 Białystok oraz mailowo na  adres: biuro@constrim.pl.

 1. Odbiorcy danych

Do danych osobowych przetwarzanych przez CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, jak również podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom oprogramowania). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.

 1.  Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Kontakt telefoniczny: W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Administrator po uprzednim uzyskaniu zgody może rejestrować rozmowy telefoniczne w celu zagwarantowania pewności i bezpieczeństwa co do ustaleń i świadczonych usług.

Monitoring wizyjny: W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator może stosować na obszarach wykonywanych prac monitoring wizyjny. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie wykonywania prac oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wykonywanych prac, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu Administratora i klientów oraz ochrony jego praw. Obszary monitorowane są odpowiednio oznaczone piktogramami, dostępne są również klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu.

 1.  Informacje dotyczące Serwisu

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 1.  Mechanizm Cookies na stronie internetowej https://www.constrim.pl/

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie https://www.constrim.pl/ nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Ponadto przypominamy, że każdy może blokować lub ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) narzędzi.

Niezbędne pliki cookie
Administrator wykorzystuje tzw. Niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny.  Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz ma stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, utratą czy uszkodzeniem.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego kontrahenci i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania

 1. Postanowienia końcowe

Polityka wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić przez Administratora i jest publikowana na stronie internetowej.

Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów innych stron internetowych, w tym serwisów społecznościowych. Polecamy ich weryfikację we własnym zakresie.

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: